چهار ماه بعد از جراحی عمل بینی

درحال حاضر چهار ماه است که بینی خود را عمل کردم و خیلی از این عملم راضی هستم و در موقع عمل هیچ گونه دردی را حس نکردم .ولی بعد از عمب تقریبا 3 روز درد داشتم .آقای دکتر طبق طراحی که قبل از عمل انجام شده بود بینی بنده را جراحی کردند .خیلی از این عمل راضی هستم .

گذاشتن پاسخ