آیا هر ترمیم بینی احتیاج به بیهوشی دارد ؟

آیا هر ترمیم بینی احتیاج به بیهوشی دارد ؟