دکتر سیروس دارایی کارشناس اتاق عمل  کلینیک زیبایی لمون می باشند.