دکتر سیروس دارایی کارشناس اتاق عمل  مرکز زیبایی لمون می باشند.