میزان تقاضای جراحی پلاستیک در امریکا چقدر است؟

میزان تقاضای جراحی پلاستیک در آمریکا چقدر است؟و نظرات پزشکان آنها چیست؟ همچنین محبوب ترین جراحی پلاستیک چیست؟