لیفت ابرو (لیفت دایرکت ابرو)

دایرکت لیفت ابرو جدید ترین روش برای انجام لیفت ابروها و رفع افتادگی آن ها می باشد.