نتیجه تزریق چربی به گونه بعد از سه سال

یکی از مراجعین عزیز که زیر چشمهایشان بسایر گود بوده با تزریق چربی که سه سال پیش دکتر بیات انجام دادند و بسیار از این عمل خشنود و راضی هستند