تصاویر نتایج جراحی اصلاح پیشانی برجسته

تناسب صورت با اصلاح برجستگی پیشانی

نتایج جراحی اصلاح پیشانی برجسته که توسط دکنر اکبر بیات انجام گرفته را مشاهده می کنید. برای بزرگنمایی عکس ها بر روی آن ها کلیک کنید.